Stevens‐Johnson syndrome/toxic epidermal necrolysis (SJS/TEN)