Ichthyosis follicularis–atrichia–photophobia syndrome