Secondary dyslipidaemia due to chronic cholestasis